Artists
Camille Orny i Magda Vaz, ARTENGO2000. Del 24 de Gener a l’1 d’Abril de 2018. Del 24 de Enero al 1 de Abril de 2018. From January 24th to April 1  2018. Projecte individual, Sala Petita.

Veure la pàgina de l’esdevenimentProyecto individual, Sala Petita.

Ver página del eventoProyecto individual, Sala Petita.

See event pageMagda Vaz (Montevideo, Uruguai, 1992) és graduada en belles arts (Universitat de Barcelona, 2016), i ha fet un curs de documental creatiu (Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona, 2016). La seva pràctica artística explora els conceptes de malestar i banalització en un context sociopolític. Actualment cursa el màster de gestió cultural (Universitat Oberta de Catalunya), en l’especialització de polítiques culturals. El 2016 la Fundació Clavé de Tordera li va concedir una residència per produir Si no tienes nada mejor en lo que trabajar, que posteriorment va presentar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El 2016 va participar en el seminari The ass between two chairs, organitzat per l’Escola Massana i la galeria Àngels Barcelona, durant el qual va realitzar un vídeo sobre la indiferència causada per l’excés d’informació sobre els esdeveniments polítics.

Camille Orny (Orléans, França, 1985) va estudiar enginyeria agrària a l’Institut Nacional de Recerca Agronòmica de Bordeus i durant un parell d’anys es va dedicar a la recerca científica en el camp de l’anàlisi d’imatges per satèl·lit per a la gestió dels recursos naturals al Centre Nacional d’Estudis Espacials de Tolosa de Llenguadoc, abans de continuar la seva formació en el camp de les humanitats. El 2015 va obtenir el grau de belles arts (Universitat de Barcelona), amb un treball de final de carrera que girava entorn de la representació del conflicte social en la narrativa audiovisual contemporània. Fa poc, ha acabat el màster d’estudis comparatius en literatura, art i pensament (Universitat Pompeu Fabra, 2016), amb una tesi sobre la relació entre actuació i mise en abyme en què compara les pel·lícules Mulholland Drive, de David Lynch, i Kynodontas, de Iorgos Lanthimos. El 2016 va participar a Couching Fiction, un projecte comissarial de Sergi Selvas per a Can Felipa Arts Visuals, i el 2014 el seu projecte Bilugar va ser seleccionat per a Inter-accions. Post -Construcció, organitzat per Mixité a l’Escola d’Arquite ura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El 2017 Vaz i Orny han estat finalistes del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel

Casablancas en la categoria de projectes. Artengo2000 és el seu primer projecte en col·laboració.

Magda Vaz (Montevideo, Uruguay, 1992) se graduó en bellas artes (Universidad de Barcelona, 2016), y ha seguido un curso de documental creativo (Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona, 2016). Su práctica artística explora los conceptos de malestar y banalización en un contexto sociopolítico. Actualmente cursa el máster de gestión cultural (Universidad Abierta de Cataluña), en la especialización de políticas culturales. En 2016 la Fundació Clavé de Tordera le concedió una residencia para producir Si no tienes nada mejor en lo que trabajar, que posteriormente presentó en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). En 2016 va participó en el seminario The ass between two chairs, organizado por la Escola Massana y la galería Àngels Barcelona, durante el que realizó un vídeo sobre la indiferencia provocada por el exceso de información sobre los acontecimientos políticos.

Camille Orny (Orleans, Francia, 1985) estudió ingeniería agraria en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Burdeos y durante un par de años se dedicó a la investigación científica en el ámbito del análisis de imágenes por satélite para la gestión de los recursos naturales en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse, antes de continuar su formación en el ámbito de las humanidades. En 2015 obtuvo el grado de bellas artes (Universidad de Barcelona), con un trabajo de final de carrera que giraba alrededor de la representación del conflicto social en la narrativa audiovisual contemporánea. Terminó recientemente el máster de estudios comparativos en literatura, arte y pensamiento (Universidad Pompeu Fabra, 2016), con una tesis sobre la relación entre actuación y mise en abyme en el cual compara las películas Mulholland Drive, de David Lynch, y Kynodontas, de Yorgos Lanthimos. En 2016 participó en Couching Fiction, un proyecto comisarial de Sergi Selvas para Can Felipa Arts Visuals, y en 2014 su proyecto Bilugar fue seleccionado para Inter-accions. Post – Construcció, organizado por Mixité en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña.

En 2017 Vaz y Orny fueron finalistas del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas en la categoría de proyectos. Artengo2000 es su primer proyecto en colaboración.

Magda Vaz (Montevideo, Uruguay, 1992) graduated in Fine Arts (University of Barcelona, 2016) and took a course on the creative documentary (Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona, 2016). Her artistic practice explores concepts of discomfort and banalisation in a socio-political context. She is currently enrolled on the MA in Cultural Management (Open University of Catalonia), specialising in cultural policies. In 2016 the Fundació Clavé in Tordera awarded her a residency to produce Si no tienes nada mejor en lo que trabajar, later presented at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). In 2016 she participated in the seminar The ass between two chairs, organised by the Escola Massana and Àngels Barcelona gallery, during which she made a video on the indifference caused by information overload about political events.

Camille Orny (Orléans, France, 1985) studied Agricultural Engineering at the National Institute for Agricultural Research in Bordeaux and dedicated a couple of years to scientific research in the field of satellite image analysis for the management of natural resources at the National Centre for Space Studies in Toulouse, before pursuing studies in humanities. She obtained a degree in Fine Arts (University of Barcelona, 2015), where her dissertation concerned the representation of social conflict in contemporary audio-visual narratives. More recently, she completed an MA in Comparative Studies in Literature, Art and Thought (Pompeu Fabra University, 2016), with a dissertation on the relationship between acting and mise en abyme, comparing the films Mulholland Drive by David Lynch and Kynodontas by Yorgos Lanthimos. In 2016 she participated in Couching Fiction, a curatorial project by Sergi Selvas for Can Felipa Visual Arts; and in 2014 her project Bilugar was selected for Inter-accions. Post -Construcció, organised by Mixité at the Barcelona Architecture School (ETSAB), Polytechnic University of Catalonia.

In 2017 Vaz and Orny were finalists in the projects category of the Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas. Artengo2000 is their first collaborative endeavour.

Barcelona Producció és una iniciativa de La Capella. Barcelona Producció es una iniciativa de La Capella. Barcelona Producció is an initiative of La Capella.
Cat / Esp / Eng